Növénytani és Ökológiai tanszék programja

Az esemény címe: ÚJABB EREDMÉNYEINK A NÖVÉNYBIOLÓGIAI KUTATÁSOKBAN
Szervező egységek: EKF Biológiai Intézet Növénytani és Ökológiai tanszék, Növényélettani tanszék


Az esemény műfaja: Tudományos előadás
MTA Tudományos osztály: Biológiai Tudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság Ökológiai Tudományos Bizottság
Tudományterület: botanika, növényélettan
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr Dulai Sándor levezető elnök
Helyszín: EKF, 3300 Eger, Leányka u. 4 C épület 208.
Kapcsolattartó: Dr. Dulai Sándor tanszékvezető főiskolai tanár ds@ektf.hu
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 11. 15:30 
Zárás: 2015. november 11. 17:30


Program:
Vojtkó András, Farkas Tünde, E. Vojtkó Anna, Bátori Zoltán (EKF, TTK, Növénytani Tanszék; ANP; MTA, ÖK; SZTE, Ökológiai Tanszék): A hőmérsékleti inverzió = Növényzeti inverzió? A töbrök botanikai kutatásának új eredményei

A kutatások középpontjában a Kárpát-medencében található karsztterületek jellegzetes képződményeinek, a töbröknek (dolináknak) a növényzete áll. Jelen előadásban a hazai három legjelentősebb mészkőterület, a Mecsek, a Gömör–Tornai-karszt és a Bükk hegység fennsíkjainak töbreit jellemezzük vizsgálataink alapján. Megmutatjuk a töbrökben kimutatható eltéréseket a növényzet általános vonásaihoz képest és mikroléptékben is szemléltetjük a különbségeket. A kutatások során több száz töbörből nyertünk adatokat és a transzektek mentén több ezer mikrokvadrátot felvételeztünk. Eredményeink számos újdonságot hoztak az eddigi szakirodalomhoz képest.

Szopkó Dóra, Darkó Éva, Molnár István, Molnár-Láng Márta, Dulai Sándor (EKF,TTK, Növényélettani Tanszék; MTA, ATK, Mezőgazdasági Intézet): Egy búza-árpa introgressziós vonal sótoleranciájának vizsgálata

A búza sótoleranciájának fokozását célzó kísérleteinkhez, egy búza-árpa addíciós vonal sóval indukált fotoszintetikus válaszreakcióit vizsgáltuk. A 100 mM NaCl erőteljes sztómazárást és a szénasszimilációs ráta szignifikáns csökkenését váltott ki a búzában. Ugyanakkor az addíciós vonal és az árpa az erősebb (200 mM NaCl) sókezelés alatt is magas sztómakonduktanciát, valamint sikeres szénasszimilációt mutatott. A búza fotoszintetikus elektrontranszport folyamatai nem reagáltak a növekvő sókoncentrációra, ebből adódóan a búza szénasszimilációjának érzékenysége az intenzív sztómazárás következményeként fogható fel. Az addíciós vonal magasan tartott sztómakonduktanciájával alkalmas lehet a búza sótoleranciájának növelését célzó kutatási programok számára.

Mustárdy László (MTA, SZBK): A kloroplasztiszok valódi szerkezete: struktúra és funkció

A földi élet a fényre alapozott, és ezt a csodálatos energiát a növények képesek átalakítani a számunkra (egyéb élőlények, beleértve az embert is) felhasználható formává, lehetővé téve életünket ezen a bolygón. Régóta tanulmányozzuk már, hogy mit, miért, hogyan és milyen feltételek mellett képesek ezt a növények ellátni. Sok mindent tudunk, de távolról sem mindent! Ezt majd a jövő generációjának kell megoldania. Az előadás arról szól, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a fotoszintézis milyen szerkezeti feltételek mellett látja el ezt a számunkra fontos feladatot.

Szinopszis:
Az előadások fókuszában részben a Kárpát-medencében található karsztterületek jellegzetes képződményeinek, a töbröknek (dolináknak) a növényzete áll, másrészt olyan stresszélettani kutatási eredményekbe tekinthet be a hallgató, amelyek a kenyérbúza kedvezőtlen környezeti tényezőkkel szembeni toleranciájának fokozására irányulnak. Jellemzésre kerülnek a hazai három legjelentősebb mészkőterület, a Mecsek, a Gömör–Tornai-karszt és a Bükk hegység fennsíkjainak töbrei. Bemutatásra és szemléltetésre kerülnek a töbrökben kimutatható eltérések a növényzet általános vonásaihoz képest mikro- és makroléptékben. A kutatások során több száz töbörből nyert adatok és a mintaterületek mentén több ezer mikrokvadrát felvételezésének eredményei alapján értékelik azokat újdonságokat, amelyeket az eddig ismert szakirodalomhoz képest felfedeztek. Az előadássorozat másik kulcsmomentuma búza sótoleranciájának fokozását célzó kísérletekhez kapcsolódik. Az előadók egy búza-árpa addíciós vonal sóval indukált fotoszintetikus válaszreakcióinak vizsgálati eredményeit mutatják be. Az előadás foglalkozik az erőteljes sztómazárás és a szénasszimilációs ráta szignifikáns csökkenését kiváltó tényezőkkel, valamint egy újonnan előállított genetikai vonal és az árpa az erősebb sótűrésével, és annak feltételezhető okaival, mint a sókezelés alatt is magas sztómakonduktancia, valamint sikeres szénasszimiláció. Bemutatja az érzékenység hátterében álló fotoszintetikus elektrontranszport folyamatok sajátságait, azok sóérzékenységét. Az előadás azt is eredményekkel támasztja alá, hogy a búza szénasszimilációjának érzékenysége az intenzív sztómazárás következményeként fogható fel. Kiemeli azokat az eredményeket, amelyek világossá teszik,hogy az új addíciós vonal magasan tartott sztómakonduktanciája egy olyan tulajdonság, amely alkalmas alapot nyújthat a búza sótoleranciájának növelését célzó kutatási programok számára.

 


< Vissza