TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI INTÉZET PROGRAMJA

Az esemény címe: EGYHÁZTÖRTÉNET ÉS VÁROSTÖRTÉNET. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI INTÉZET KÉT KUTATÓCSOPORTJÁNAK WORKSHOPJA
Szervező egységek: EKF Történelemtudományi Intézet


Az esemény műfaja: Szakmai workshop, interaktív rendezvény
MTA Tudományos osztály: Filozófiai és Történettudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Történettudományi Bizottság
Tudományterület: Történettudomány
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Pap József, a rendezvény levezető elnöke
Helyszín: EKF,3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum II.emelet 313.
Kapcsolattartó: Lengvári Csaba, a kutatócsoportok koordinátora, lengvari.csaba90@gmail.com
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015.november 11. 14:00 
Zárás:2015. november 11. 15:30


Program:
14:00: Egyház és állam az észak-magyarországi régióban, különös tekintettel Eger és Miskolc városára 1894-1972A kutatócsoport vezetőjének prezentációja az elmúlt félév tevékenységéről
14:30: Város és társadalom. Fejezetek Eger társadalomtörténetéből. A kutatócsoport vezetőjének prezentációja az
elmúlt félév tevékenységéről.
15:00: Szakmai workshop a kutatócsoportok tagjainak részvételével

Szinopszis:
Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájában működő két kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe szellemiségéhez méltóan tudományos workshopot tart. A fiatal kutatókból álló közösség egy interaktív beszélgetésre szeretné invitálni a tudomány után érdeklődő közönséget. A rendezvény alapgondolata az, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a kutatócsoportok tevékenysége, s ezáltal nagyobb népszerűséget nyerjen a „tudós életpálya".
Ezzel összefüggésben célunk, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek az egyes oktatók és hallgatók egyéni kutatásaiba és megismerkedjenek a legújabb eredményekkel. A következőkben figyelemfelkeltő és motiváló célzattal röviden ismertetjük a két műhely munkásságát.

Város és társadalom. Fejezetek Eger társadalomtörténetéből kutatócsoport. A műhely a legfrissebb hazai és nemzetközi társadalomtörténeti iskolák paradigmáira és önálló levéltári kutatásokra építve komplex képet kíván nyújtani Eger város társadalomképéről. A kutatások látóteréből természetesen a helytörténeti kontextus mellett az országos kitekintés sem esik ki. A team öt hallgatóból áll. Berecz Anita PhD hallgató a XIX. századi Egerben végbement társadalmi modernizáció fókuszpontjaival, az egyesületek, kaszinók és különböző körök működésének és tagságának feltérképezésével foglalkozik. A vizsgálat kiterjed a személyes és rokoni kapcsolatokra, illetve a társadalmi státus kérdéskörére is. Barna Béla doktorandusz kutatásai a település sajtótörténeti sajátosságaira irányulnak. Élénken érdeklődik az újságírók szakmai pályafutása és a közéletben betöltött szerepe, illetve az egyes szerkesztőségek városi térben történő elhelyezkedése iránt. Hadobás Eszter doktori képzésre járó hallgató érdeklődésének homlokterébe az Egri Érseki Jogakadémia oktatóinak életpályája került. A munka magában foglal egyrészről egy iskolatörténeti feltárást. Másrészről Eszter társadalomtörténeti kérdések megválaszolására vállalkozik, hiszen a tanári gárda társadalmi és kulturális funkciója szintén vizsgálódásainak tárgya. Kis Csaba PhD hallgató figyelme a Rákóczi-szabadságharc időszakában végbemenő társadalmi változások felé fordult. A forrásfeltárás és elemzés nóvum értékű kvantitatív adatokkal szolgál az 1703 és 1717 közötti társadalmi viszonyok tekintetében. Sellyei Diána történelem alapszakos hallgató a Mária Terézia és II. József korabeli városi vezetőréteg történetét kutatja. Az adatokból előreláthatóan megismerhetővé válik a városi tanács tagjainak karrierútja, családi, anyagi háttere, társadalmi mobilitása és a réteg a külvilággal és az újonnan betelepülőkkel szembeni nyitottságának mértéke.

Egyház és állam az észak-magyarországi régióban, különös tekintettel Eger és Miskolc városára 1894-1972 kutatócsoport
A kutatócsoport három hallgatót és egy oktatót tömörít magában, közös tematikája pedig az egyház, a vallásos társadalom és a politika viszonya az észak-magyarországi régióban. A team mélyfúrás jelleggel levéltári kutatásokat végez Heves és Borsod vármegyék, később Heves illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, koncentráltan Eger és Miskolc tekintetében. Fábián Máté PhD hallgató a borsodi térség választási eredményeit veszi górcső alá. Elemzéseivel a keresztény politikai áramlat korabeli esélyeit, sikereit és térvesztését rekonstruálja. Lengvári Csaba osztatlan képzésre járó hallgató, párhuzamosan Fábián Mátéval Heves vármegye területén tesz kísérletet hasonló tendenciák bizonyítására. Munkája során hangsúlyos kérdéssé vált a választási eredmények mellett bizonyos személyes életutak felfejtése, koncentrálva az Eger és Miskolc város között felfedezhető átfedésekre.
Dr. Bartók Béla főiskolai docens az 1945 utáni időszak prominens egyházi alakjának, Dr. Czapik Gyula egri érsek állampárttal ápolt relációjával ismerkedett meg. A kutatás az érsekkel kapcsolatba hozható források közül az eddig kevéssé ismertetett helyi, országos és emigráns katolikus sajtó vonatkozó írásait ütköztette egymással. Gál Máté doktorandusz a Czapik halála után hivatalba lépő Dr. Brezanóczy Pál egyházkormányzata alatt, s az 1956- os forradalom után életbe lépő egyházellenőrzés intézményrendszerét és megvalósulását kutatta. A primer forrásokra építkező vizsgálat súlypontos eleme a papokat ért atrocitások és a vallásos világnézet ellen folytatott „eszmei harc" bemutatása. Szaktudományi, mind oktatási oldalról jelentős vonzerőt is jelent.

 

 


< Vissza